نوامبر 6, 2020

گزارش عملکرد پرداخت تسهیلات سال 98 شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان فنی و حرفه ای

مشاهده گزارش عملکرد پرداخت تسهیلات سال 98 شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان فنی و حرفه ای گزارش عملکرد پرداخت تسهیلات سال 98 شرکت تعاونی اعتبار کارکنان […]
ژوئن 16, 2019

دکتر میرحافظ امیرآزاد مدیرعامل محترم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از برگزاری مجمع عمومی عادی مرحله دوم ( کشوری ) نوبت اول در تاریخ 1398/04/27 خبر داد.

آوریل 29, 2019

مجمع عمومی فوق العاده مرحله اول نوبت اول (استانی) 22 اردیبهشت ماه 1398 برگزار می شود.

میرحافظ امیرآزاد مدیرعامل محترم شرکت تعاونی اعتبار از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در 22 اردیبهشت ماه 1398 خبر داد.
آوریل 29, 2019

مجمع عمومی عادی نوبت اول مرحله اول ( استانی ) 22 اردیبهشت ماه 1398 برگزار می شود.

میرحافظ امیرآزاد مدیرعامل محترم شرکت تعاونی اعتبار از برگزاری مجمع عمومی عادی مرحله اول نوبت اول در 22 اردیبهشت 1398 خبر داد.
آوریل 10, 2019

آگهی تغییرات سازمان در روزنامه رسمی

آوریل 10, 2019

جلسه نمایندگان اجرایی

ورود اعضا