تعاونی اعتبار کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

برگزاری مجمع عمومی به طور فوق العاده تعاونی اعتبار کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

1402/08/18

مجمع عمومی به طور فوق العاده تعاونی اعتبار کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در تاریخ 1402/08/18 با حضور نمایندگان اجرایی تعاونی در استان ها ، برخی از اعضاء تعاونی و نمایندگان اتاق تعاون در سالن 22 بهمن سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد . در این مجمع گزارشات مالی مربوط به سال 1401 ارائه گردید و نیز گزارش حسابرسی مستقل شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور سال منتهی به 29 اسفندماه 1401 که توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هشت (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ) و مورد تایید بانک مرکزی ارائه شد . در ادامه خلاصه ای از گزارشات مالی جهت استحضار اعضاء محترم تعاونی را مشاهده می نمائید .